Versoepeling regels voor buiten sporten jeugd t/m 18 jaar

Beste ouders en sporters,

Van verschillende kanten bereiken ons vragen of er, met de versoepeling
van de regels met betrekking tot het sporten van kinderen, ook buiten
trainingen gegeven gaan worden.

Als bestuur begrijpen wij dat de kinderen ernaar uitkijken om hun
sportmaatjes weer te ontmoeten en om zelf weer lekker bezig te gaan. Per
groep is de animo hiervoor overigens wel verschillend, zo hebben we hier
en daar via de trainers vernomen.

Omdat gymnastiek, trampolinespringen en turnen binnensporten zijn, is
het niet zo eenvoudig om die te ‘vertalen’ naar een buitensituatie. Het
heeft meer voeten in de aarde dan een plekje zoeken en starten maar. Het
vereist meer organisatie en creativiteit in vergelijking met buitensporten.

Bovendien moet er aan nogal wat voorwaarden worden voldaan, zodat het
sporten buiten veilig kan gebeuren, zowel voor de sporters als voor de
lesgevers en hulpen. Zowel vanuit de gemeente, als vanuit NOC*NSF en de
KNGU is een lijst van maatregelen opgesteld die verenigingen moeten
treffen, voordat er gestart mag worden. De trainingen moeten ook in
overleg met de gemeente worden vastgesteld, omdat we niet zomaar een
locatie kunnen kiezen.

Wij zijn aan het onderzoeken, in overleg met de trainers, in hoeverre we
onze lessen uit de zalen op een veilige en verantwoorde manier buiten
kunnen aanbieden. We doen ons best om zo snel mogelijk alles geregeld te
hebben, maar we vragen nog even jullie geduld.

Het bestuur

Anouk en Steffen verkopen meeste loten Grote Clubactie 2019

De opbrengst van de Grote Club Actie 2019 is ruim € 1260,00. Een mooi bedrag voor onze vereniging! Hartelijk dank aan alle lotenverkopers voor hun inzet om de Grote Club Actie ook dit jaar weer tot een succes te maken.

Anouk den Heijer en Steffen Brandes hebben de meeste loten verkocht. Zij kregen hiervoor een leuke attentie uitgereikt namens het bestuur.

Algemene Ledenvergadering 17 april

Uitnodiging ALV op 17 april 2019
Waar : Sportstad Heerenveen, sportbreakcafé (boven achter de turnhal)
Aanvang : 17 april 2019 om 19.30 uur
Agenda:

 1. Opening
 2.  Mededelingen en Ingekomen stukken
 3.  Notulen ALV 12 november 2018 en bijzondere ALV
 4.  Financiële verantwoording 2018
  a. Verslag Kascommissie
 5. Bestuursverkiezing
  Aftredend en niet herkiesbaar
  Voorzitter: Werner Bosman
  Penningmeester: Aiske van Aalsum
  Personeelszaken: Hanneke Buter
  Algemeen bestuurslid: Gerard de Bruin
 6. Aftredend en herkiesbaar:Klaas KramerVoorstellen en verkiezing nieuwe bestuursleden.Tot nu toe hebben 2 mogelijke kandidaten zich gemeld – dat is te weinig voor de vorming van een nieuw bestuur
 7. Actiepunten en beleidszaken
 8. Wat er verder ter tafel komt
 9.  Rondvraag
 10. Sluiting

Notulen ALV november 2018

Doeners-prijs voor Mirjam van Rheenen

Trots op onze hoofdtrainster Mirjam van Rheenen, in het zonnetje gezet als “doener” vanwege haar inzet voor sportstad Heerenveen en in het bijzonder voor WIK-FTC. Mirjam kreeg door Annemarie Jorritsma een “vaasje” overhandigd en is in het Gerecht in gesprek gegaan met het raadslid van Sport en 2 twee leden van de provinciale staten over de toekomst van (turn)verenigingen in Heerenveen en omstreken. Met dank aan Marc van Niekerk.