Berichten

Algemene Ledenvergadering WIK-FTC op woensdag 30 juni

Beste leden en ouders van leden,

Bij deze willen wij u graag uitnodigen voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van WIK-FTC.

Vanwege de corona-regels hebben we deze moeten uitstellen tot de maand juni. Nu kunnen we weer een vergadering houden waar eenieder die dat wil fysiek bij aanwezig kan zijn. Wel geldt nog steeds de bepaling dat onderling 1,5 meter afstand gehouden moet worden. Vandaar dat we u vragen om uzelf aan te melden via een antwoord op deze mail of een bericht naar info@wik-ftc.nl als u de ledenvergadering wilt bijwonen.

Wij hopen op een goede opkomst. Graag tot ziens op woensdag 30 juni in het Sportbreak café van Sportstad.

Namens het bestuur,
Brigitte Spierings

Agenda ALV 30 juni 2021

 

 

Donderdag 18 juni algemene ledenvergadering WIK-FTC

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering

Aan: Clubleden (16 jaar en ouder) Jeugdclubleden (15 jaar en jonger) Ouders/verzorgers van jeugdclubleden Technisch kader

Datum: Donderdag 18 juni 2020
Plaats: Sportbreak café (boven bij de turnhal) , Sportstad Heerenveen
Aanvang: 19.30 uur, zaal open 19.15 uur

In verband met de maatregelen rond het corona-virus bent u verplicht zich van tevoren aan te melden als u de ALV wilt bijwonen d.m.v. een mail naar info@wik-ftc.nl. Er is plaats voor max. 30 bezoekers. U bent welkom als u van ons bericht heeft ontvangen dat er voor u een plek is. Voorwaarde om te mogen komen is ook dat u zelf geen klachten heeft zoals hoesten, koorts, neusverkoudheid en/of benauwdheid en dat er in uw huishouden geen persoon is die positief is getest op Covid-19 of Corona-gerelateerde klachten heeft

Uitnodiging en agenda ALV

Algemene Ledenvergadering donderdag 28 november 19:30

Zoals in de laatste Nieuwsbrief van oktober reeds is aangekondigd, wordt
op donderdag 28 november de Algemene Ledenvergadering van WIK-FTC gehouden.

In de bijlage vindt u de agenda.

De locatie is het Sportbreak café (boven
achter de tribunes van de turnhal) in Sportstad en de tijd is 19.30 uur.

Als bestuur hopen we een behoorlijk aantal mensen te mogen begroeten op
deze avond. Als u niet kunt komen, dan graag afmelden bij de secretaris
Klaas Kramer (secretariaat@wik-ftc.nl).

Met vriendelijke groet,

het bestuur van WIK-FTC

Bijlage:   Agenda ALV

 

Algemene Ledenvergadering 17 april

Uitnodiging ALV op 17 april 2019
Waar : Sportstad Heerenveen, sportbreakcafé (boven achter de turnhal)
Aanvang : 17 april 2019 om 19.30 uur
Agenda:

 1. Opening
 2.  Mededelingen en Ingekomen stukken
 3.  Notulen ALV 12 november 2018 en bijzondere ALV
 4.  Financiële verantwoording 2018
  a. Verslag Kascommissie
 5. Bestuursverkiezing
  Aftredend en niet herkiesbaar
  Voorzitter: Werner Bosman
  Penningmeester: Aiske van Aalsum
  Personeelszaken: Hanneke Buter
  Algemeen bestuurslid: Gerard de Bruin
 6. Aftredend en herkiesbaar:Klaas KramerVoorstellen en verkiezing nieuwe bestuursleden.Tot nu toe hebben 2 mogelijke kandidaten zich gemeld – dat is te weinig voor de vorming van een nieuw bestuur
 7. Actiepunten en beleidszaken
 8. Wat er verder ter tafel komt
 9.  Rondvraag
 10. Sluiting

Notulen ALV november 2018

wijziging datum algemene ledenvergadering

Aan alle ouders van jeugdleden en senioren leden van WIK-ftc Heerenveen

 

Wijziging ALV

De najaarsledenvergadering welke op de agenda staat gepland voor 22 november aanstaande gaat NIET door, deze zal nu gehouden worden op 16 januari 2017 uitnodiging volgt spoedig.